Aktualności

 

wizytowka

 

Wspierają nas:

pilkington

Hymn przedszkola

Przedszkole nr 7 w Tarnobrzegu

Żywność w przedszkolu

Regulamin korzystania ze stołówki

 

Regulamin korzystania ze stołówki

Przedszkola Nr 7 w Tarnobrzegu

 

–       opracowany na podstawie art.67a ust.3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

–       Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (Dz. U. 2015 poz. 35);

–       Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży
w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. 2015 poz. 1256) - przepisy wykonawcze do Ustawy
o bezpieczeństwie żywności i żywienia

 1. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci. Stołówka przedszkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię przedszkolną dla:
 • dzieci uczęszczających do Przedszkola w Tarnobrzegu,
 • pracowników przedszkola.
 1. Korzystanie z posiłków w stołówce przedszkolnej jest odpłatne. Posiłki wydawane są:
 • dzieciom z przedszkola, których rodzice wnoszą opłaty indywidualne za wyżywienie,
 • dzieciom, których dożywianie refunduje MOPR
 • zainteresowanym pracownikom przedszkola ponoszącym opłaty z tego tytułu.
 1. W przypadkach trudnej sytuacji materialnej rodziny i w uzasadnionych przypadkach losowych, dziecko może otrzymać dofinansowanie do posiłków z MOPR.
 2. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym i wydawane są w kuchni i następnie roznoszone do sal zajęć, gdzie są spożywane przez dzieci w salach
 3. Na posiłki wydawane przez kuchnię w ramach funkcjonującej stołówki składają się:
 • śniadanie, obiad i podwieczorek dla dzieci przedszkolnych,
 • obiady dla pracowników przedszkola.
 1. Dziecko może korzystać z 1, 2 lub 3 trzech posiłków w zależności od deklaracji jego rodziców o czasie jego pobytu w przedszkolu. W związku z powyższym całościowa opłata za wyżywienie wynosi 4,50 zł. W ramach tej stawki przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia:
 • trzech posiłków dziennie ( śniadanie, obiad, podwieczorek) w cenie 4,50zł;
 • jednego posiłku dziennie (śniadanie, podwieczorek) w cenie 1,00 zł;
 • jednego posiłku dziennie (obiad) w cenie 2,50 zł.
 1. Zgodnie z odrębnymi przepisami Ministra Zdrowia dziecko przebywające
  w przedszkolu powyżej 5 godzin powinno korzystać przynajmniej z dwu posiłków.
 2. W ramach żywienia zbiorowego stosowane mogą być wyłącznie środki spożywcze, które spełniają wymagania zawarte w przepisach wydanych na podstawie rozporządzenia do w/w ustawy tj. uwzględniające normy żywienia dzieci oraz mające na względzie wartości odżywcze i zdrowotne środków spożywczych.
 3. Wysokość opłaty, o której mowa w pkt. 6 proponuje dyrektor na wniosek intendenta na podstawie norm żywieniowych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz cen rynkowych artykułów spożywczych w porozumieniu z organem prowadzącym.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie, których dzieci powinny przestrzegać diet wykluczających niektóre produkty lub podstawowe alergeny zobowiązani są do zachowanie poniższej procedury:
 • Złożenie wniosku w formie pisemnej lub ustnej informacji do dyrektora
  o przygotowywanie posiłków pozbawionych niektórych składników lub ich zastąpienia innymi;
 • Dołączenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego konieczność zastosowania eliminacji składników – alergenów niekorzystnych dla zdrowia.
 • Nie przynoszenia gotowych posiłków, potraw przygotowanych poza placówką.
 • Respektowanie ostatecznej decyzji w sprawie żywienia dziecka podjętej przez dyrektora po konsultacji z intendentem.
 1. Rodzice informowani są o wysokości stawki na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym oraz w formie Informacji na stronie internetowej.
 2. Wysokość stawki może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego, w związku ze znacznymi zmianami rynkowych cen żywności, o czym rodzice i organ prowadzący zostaną powiadomieni z miesięcznym wyprzedzeniem za pomocą ogłoszenia.
 3. Rodzice wychowanków ponoszą odpłatność za wyżywienie obejmujące koszty produktów zużytych do przygotowania produktów /tzw. wsad do kotła/.
 4. Aktualny koszt surowców zużytych do przygotowania dziennych posiłków dla dzieci wynosi 4,50 zł.
 5. Pracownicy przedszkola, w której funkcjonuje stołówka przedszkolna korzystający
  z posiłków pokrywają pełny koszt przygotowania posiłku w wysokości surowców zużytych do przygotowania posiłku –„wsad do kotła”
 6. 16. Koszt zakupu obiadu dla  nauczycieli Przedszkola w Tarnobrzegu wynosi obiad-2,50 zł.
 7.  Koszt zakupu obiadu dla pracowników administracji i obsługi Przedszkola w Tarnobrzegu wynosi obiad - 7 zł.  
 8. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzice nie ponoszą opłaty za wyżywienie dziecka w danym dniu. Nadpłata jest zwracana na konto osobiste rodziców
  i nie przechodzi do odpisu na następny miesiąc.
 9. Wpłaty na rzecz Przedszkola z tytułu opłat, o których mowa w ust. 2 należy dokonywać w terminie do 10-go każdego miesiąca „z góry”:
  1. W kasie Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu,
   ul. T. Kościuszki 30;
   1. lub na konto Przedszkola nr 7 w Tarnobrzegu w PEKAO S.A. O/Tarnobrzeg Nr 44 1240 2744 1111 0000 3991 4899
 10. Za opóźnienie przy wnoszeniu opłat, o których mowa w ust. 2 zostaną naliczone odsetki ustawowe.
 11. Dzienna stawka żywieniowa, o której mowa w pkt. 6 ulega odliczeniu z tytułu nieobecności dziecka za każdy dzień, w przypadku zgłoszenia tego faktu przez rodzica/opiekuna prawnego najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 8:30.
 12. W okresie przerwy wakacyjnej odpłatność za korzystanie ze stołówki przedszkolnej jest pobierana tylko od dzieci uczęszczających do przedszkola w miesiącu dyżurowania przedszkola.
 13. Posiłki wydawane są w godzinach:
 • śniadanie 815 – 830
 • obiad 1130- 1200
 • podwieczorek – 1400-1430
 1. Dzieci spożywają posiłki zgodnie z obowiązującym w placówce ramowym rozkładem dnia w każdej grupie wiekowej.
 2. Intendent przedszkola w uzgodnieniu z kucharką oraz po akceptacji dyrektora przedszkola, ustala jadłospis tygodniowy dla dzieci, który jest wywieszany na tablicy informacyjnej dla rodziców oraz publikowany na stronie internetowej przedszkola.
 3. W sprawach dotyczących korzystania ze stołówki, a nieokreślonych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje dyrektor przedszkola.
 4. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie żywienia w placówce ponosi intendent przedszkola.
 5. Obsługę administracyjną i finansowo-księgową funkcjonowania stołówki w przedszkolu prowadzi intendent we współpracy z Miejskim Oświatowym Zespołem Ekonomicznym w Tarnobrzegu.
 6. Rezygnację z korzystania ze stołówki przedszkolnej należy zgłosić do intendenta, najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.
 7. 30. Regulamin wchodzi w życie od dnia 01.09.2015r.
(C) 2014 - 2021 Przedszkole nr 7 w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Obowiązek informacyjny

Ta strona używa cookie m. in. w celach statystycznych. Dowiedz się więcej na ich temat i o zmianie ustawień w przeglądarce.
Korzystając z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.